MAYA RIG: CÔNG CỤ TẠO XƯƠNG

Skeleton_ Joint Tool Skeleton_ Orient Joint Skeleton_ Mirror Joint Skeleton_ Connect và Disconnect Skeleton_ Remove và Delete Skeleton_ Reroot...

DIỄN HOẠT CHỮ BAY VÀO KHUNG CẢNH

Diễn hoạt chữ bay vào khung cảnh 1. Phần này các bạn sẽ tìm hiểu cách diễn hoạt hàng chữ bay vào khung cảnh. Cũng qua bài học này các bạn sẽ biết cách sử ...

DIỄN HOẠT TRÁI BÓNG NẢY

Diễn hoạt trái bóng nảy 1. Trong bài học này, các bạn sẽ tìm hiểu cách tạo mô hình trái bóng đá, làm cho trái bóng chuyển động nẩy bật lên xuống khi va ch...