TẠO HIỆU ỨNG ĐÈN NEON

Tạo hiệu ứng phát sáng đèn Neon 1. Bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạo tạo hiệu ứng phát sáng dạng đèn neon cho chữ bằng vật liệu Archdesign và render Me...

TẠO HIỆU ỨNG VÒI NƯỚC PHUN

Tạo hiệu ứng vòi nước phun 1. Bài học sẽ các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về hệ hạt Super Spray của 3ds max để tạo hiệu ứng một vòi nước phun. Qua b...

TẠO HIỆU ỨNG KHÓI THUỐC LÁ

Tạo hiệu ứng khói thuốc lá bay 1. Trong bài học này các bạn sẽ làm quen với Hệ thống hạt (Particles System) trong 3ds Max. Các bạn sẽ tìm hiểu vài khái niệm, v...

TẠO CẢNH BÌNH MINH TRÊN BIỂN

Tạo cảnh bình minh trên biển 1. Bài học nầy các bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một cảnh bình minh trên biển bằng cách kết hợp công cụ Space Warp,texture, nguồn s...