TẠO HIỆU ỨNG ĐÈN NEON

Tạo hiệu ứng phát sáng đèn Neon
1. Bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạo tạo hiệu ứng phát sáng dạng đèn neon cho chữ bằng vật liệu Archdesign và render Mentalray. Phần đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị vài mô hình để làm hiệu ứng…
2. Phần nầy chúng ta sẽ gán vật liệu và thay đổi vài tham số liên quan đến hiệu ứng phát sáng…