CÁCH RENDER VỪA ĐẶC VỪA LƯỚI

Cách render vừa đặc vừa lưới
Trong phần này các bạn sẽ tìm hiểu cách render một đối tượng vừa thấy đặc (smooth) vừa thấy lưới (wireframe) bằng chất liệu Composite…