MAYA CƠ BẢN: TẠO MÔ HÌNH GỐC VÀ THAY ĐỔI CÁC THAM SỐ