DIỄN HOẠT CHỮ BAY VÀO KHUNG CẢNH

Diễn hoạt chữ bay vào khung cảnh
1. Phần này các bạn sẽ tìm hiểu cách diễn hoạt hàng chữ bay vào khung cảnh. Cũng qua bài học này các bạn sẽ biết cách sử dụng Bevel Profile Modifier để tạo khối cho chữ có góc bo, cách đưa một ảnh vào hậu cảnh để render…
2. Phần này các bạn sẽ tìm hiểu cách tạo key, làm lệch keyframe để cho các ký tự xuất hiện so le nhau và hiệu chỉnh đường Curve Animation…
3. Phần này các bạn sẽ tìm hiểu cách đưa một ảnh bitmap và hậu cảnh và render khung cảnh thành một đoạn phim avi…