MAYA HOẠT CẢNH: THAY ĐỔI TIẾP TUYẾN CỦA CURVE ANIMATION

2 video này giúp các bạn hiểu việc can thiệp các frame nội suy trong Maya
Thay đổi các tiếp tuyến của curve animation_Phần 1

Thay đổi các tiếp tuyến của curve animation_Phần 2