MAYA HOẠT CẢNH: TẠO VÀ CHỈNH SỬA KEYFRAME

Công cụ và một số cách tạo keyframe

Thay đổi giá trị và thời gian cho keyframe