HỌC ZBRUSH: NĂM DẬU ĐIÊU KHẮC TƯỢNG GÀ

5 video bài học bên dưới sẽ giúp các bạn hiểu rõ qui trình điêu khắc từ tổng quát đến chi tiết tượng con gà
Phần giới thiệu

Chuẩn bị tham khảo

Dựng khối tổng quát

Đắp thô

Chi tiết

Tạo dáng và vật liệu