ĐIÊU KHẮC MẪU NHẪN TRANG SỨC

Một số mẫu nhẫn trang sức lạ khách hàng yêu cầu làm theo hình tham khảo trên internet mà tôi đã điêu khắc để in resin. Mẫu được chỉnh sửa theo ý khách hàn...

ĐIÊU KHẮC MẪU TƯỢNG CHẠY CNC GỖ

Bên dưới là một số mẫu tượng tôi đã điêu khắc để chạy CNC gỗ. Dựa vào hình tham khảo của kháck hàng và chỉnh sửa theo ý khách hàng Xem thêm các mẫu đ...

ĐIÊU KHẮC MẪU DÂY CHUYỀN TRANG SỨC

Đây là một số mẫu phù điêu và tượng dạng mặt dây chuyền tôi đã điêu khắc để in 3D Resin. Dựa vào hình tham khảo của kháck hàng và chỉnh sửa theo ý khá...

ĐIÊU KHẮC MẪU TƯỢNG CÔNG GIÁO

Bên dưới là một số mẫu tượng Công giáo tôi đã điêu khắc để in 3D, in Resin và chạy CNC. Dựa vào hình tham khảo của kháck hàng và chỉnh sửa theo ý khách h...

ĐIÊU KHẮC MẪU TƯỢNG PHẬT GIÁO

Bên dưới là một số mẫu tượng Phật tôi đã điêu khắc để in 3D, in Resin và chạy CNC. Dựa vào hình tham khảo của kháck hàng và chỉnh sửa theo ý khách hàng X...

ĐIÊU KHẮC MẪU TƯỢNG ĐỘNG VẬT

Một số mẫu tượng tôi đã điêu khắc để chạy in 3D, resin và CNC gỗ. Dựa vào hình tham khảo của kháck hàng và chỉnh sửa theo ý khách hàng Xem thêm các mẫu đ...

ĐIÊU KHẮC TƯỢNG MÔ HÌNH ĐỒ CHƠI

Bên dưới là một số mẫu tượng đồ chơi tôi đã điêu khắc để in 3D làm mẫu chính đổ khuôn. Dựa vào hình thiết kế của kháck hàng và chỉnh sửa theo ý kh...

ĐIÊU KHẮC MẪU QUÀ LƯU NIỆM

Dựa vào hình tham khảo của kháck hàng và nguồn internet, tôi đã chỉnh sửa theo ý khách hàng Bên dưới là một số mẫu tôi đã điêu khắc để in 3D ra mẫu cái c...

BÀI THIẾT KẾ NHÂN VẬT 3D CỦA HỌC VIÊN

Bên dưới là một số bài thiết kế nhân vật 3d tiêu biểu của các bạn học viên các khóa Game Artist mà tôi đã dạy trong thời gian cộng tác với Nami CG. Bài này...

BÀI MODEL NHÂN VẬT CARTOON CỦA HỌC VIÊN

Bên dưới là một số bài thiết kế nhân vật Cartoon tiêu biểu của các bạn học viên các khóa Game Artist mà tôi đã dạy trong thời gian cộng tác với Nami CG. Bài...