MAKING OFF: ĐIÊU KHẮC TƯỢNG SƠN DƯƠNG

Mời các bạn xem video demo qui trình điêu khắc trong zbrush. Sử dụng Zsphere tạo dáng > Đắp thêm khối lớn > Khắc chi tiết