MAYA RIG: CÔNG CỤ TẠO XƯƠNG

Skeleton_ Joint Tool Skeleton_ Orient Joint Skeleton_ Mirror Joint Skeleton_ Connect và Disconnect Skeleton_ Remove và Delete Skeleton_ Reroot...