MAYA RIG: CÔNG CỤ TẠO XƯƠNG

Skeleton_ Joint Tool

Skeleton_ Orient Joint

Skeleton_ Mirror Joint

Skeleton_ Connect và Disconnect

Skeleton_ Remove và Delete

Skeleton_ Reroot