MAYA RIG: HIỂU VỀ IK VÀ CÔNG CỤ TẠO IK

Khái niệm về IK trong việc tạo Rig

Công cụ tạo IK