HỌC ZBRUSH: ĐIÊU KHẮC NHẪN RỒNG

, cách dùng các cọ điêu khắc thông dụng như Claybuildup, cọ Move, cọ DamStandard và việc sử dụng Polypaint cho điêu khắc chi tiết vảy rồng.